Nr tel:+48 586 778 892

Kwalifikacje nauczyciela niezbędne do nauczania języków obcych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. nauczyciele we wszystkich typach szkół to znaczy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, technikach, szkołach branżowych aby móc nauczać języka obcego nowożytnego muszą legitymować się wysokimi kwalifikacjami.

Wymogi ustawowe

1. Dyplom mgr filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego a także przygotowanie pedagogiczne;
2. Dyplom mgr dowolnego kierunku po studiach w kraju, którego urzędowym językiem jest język, którego ma nauczać z przygotowaniem pedagogicznym,
3. Dyplom mgr dowolnego kierunku ze świadectwem znajomości danego języka, w stopniu zaawansowanym lub poświadczeniem złożenia państwowego egzaminu nauczycielskiego z danego języka obcego stopnia II,
4. Dyplom ukończenia NKJO w specjalności danego języka.

Wymagania formalne dla przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych

Nieco mniejsze wymagania stawiane są kandydatom do pracy w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych, to znaczy osoba taka powinna spełniać następujące kryteria:

1. posiadać ukończone studia na kierunku pedagogika, ze specjalnością dająca przygotowanie do nauczania w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej z dodatkową specjalnością jaką jest nauczanie języka obcego,
2. posiadać tytuł licencjata lub magistra pedagogiki w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,
3. legitymować się kwalifikacjami do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto posiadać świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym oraz dyplom studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego, obejmującego swoim zakresem tematykę wczesnego nauczania danego języka,
4. legitymować się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, a także posiadać dyplom ukończenia studiów filologicznych wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Przede wszystkim jednak osoba taka poza świetną znajomością języka powinna cechować się dużą cierpliwością a także nienaganną dykcją i łatwością nawiązywania kontaktów.

red. yes.edu.pl